INFORMACJE O PROJEKCIE


Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

O udział w niniejszym projekcie może ubiegać się 70 osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, niezarejestrowanych w PUP z terenów woj. małopolskiego - w tym 100% osób niepełnosprawnych.

- 70 osób biernych zawodowo, niezarejestrowane w PUP, należąca do tzw. kategorii NEET
- 70 osób zamieszkujących teren woj. małopolskiego
- 70 osób niepełnosprawnych
- 70 osób w wieku 15-29 lat

W ramach projektu oferujemy:

1) doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
2) warsztaty motywacji do zmian w formie grupowych spotkań z psychologiem
3) szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe - uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu)

4) 3-miesięczne staże zawodowe
5) 6-miesięczne bony stażowe
6) Pośrednictwo pracy
7) Bony na zasiedlenie

Projekt gwarantuje uczestnikom zestawy materiałów szkoleniowych, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, przyjmujemy wstępne zapisy drogą telefoniczną i mailowąWYJAŚNIENIE POJĘĆ


Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni);

To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.