FORMY WSPARCIA


01

Kompleksowe doradztwo zawodowe dla 70 UP

 1. Poradnictwo zawodowe Indywidualne 5h/UP
 2. Poradnictwo zawodowe grupowe 24h/UP (7 grup po 10 osób) – 4 spotkania x 6h=24h
W ramach wsparcia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz poczęstunek na zajęciach grupowych.

02

Warsztaty motywacji do zmian dla 70 UP

 1. Grupowe warsztaty (7 grup po 10 osób) – 4 spotkania x 6 godzin=24h
W ramach wsparcia uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz poczęstunek na zajęciach grupowych.

03

Szkolenia zawodowe dla 24 osób i bony szkoleniowe dla 28osób, łącznie dla 52 UP

 1. Szkolenia zawodowe dla 24 osób Szkolenia zostaną dobrane indywidualnie na podstawie IPD po uwzględnieniu zapotrzebowania na regionalnym rynku pracy. Uczestnicy będą mieli dobrane szkolenia zgodnie z ich możliwościami wynikającymi z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Średni czas szkolenia - 120 godzin; Minimum 80 godzin.
  • Wymagane 80% obecności
  • Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.
  • Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych oraz zwrot kosztów dojazdu. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) pod warunkiem, ze liczba godzin szkoleniowych jest nie mniejsza niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
 2. Bon szkoleniowy dla 28 osób
  • w wysokości średnio 3854,88 zł/osobę
  • warunkiem uzyskania bonu jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub otwarcie własnej działalności gospodarczej
  • szkolenia w ramach bonów szkoleniowych mogą być realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy
  • szkolenie musi zakończyć się: egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.
  • w ramach bonu szkoleniowego kwalifikowane są następujące koszty (elementy składowe):
   1. Koszt jednego lub kilku szkoleń, w tym koszt kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
   2. Koszty badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
   3. Koszty przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego uczestnikom projektu w wysokości:, do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin; powyżej 150 zł do 200 zł w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
   4. Koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
   5. Koszty egzaminów – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej lub podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia egzaminu.

04

Staż zawodowy dla 25 osób oraz bon stażowy dla 15 osób

 1. Staż zawodowy dla 25 osób
  • staże będą się odbywały w ramach umów stażowych zawieranych na okres 3 miesięcy – max. 8 h/dzień i max 40 h/tydzień, osoby niepełnosprawne w zależności od stopnia niepełnoprawności - 7h/dzień i 35 h/tydzień.
  • uczestnikom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym w wysokości 988,32 zł miesięcznie. Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim.
  • uczestnikom przysługuje ubezpieczenie NNW, badania lekarskie oraz zwrot kosztów dojazdu
 2. Bon stażowy dla 15 osób
  • jest instrumentem aktywizacji uczestników projektu, stanowiącym gwarancję skierowania uczestnika projektu na 6 miesięczny staż u wskazanego przez siebie pracodawcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia go po zakończeniu stażu przez okres następnych 6 miesięcy
  • uczestnikom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym w wysokości w wysokości 988,32 zł miesięcznie
  • uczestnikom przysługuje ubezpieczenie NNW, badanie lekarskie oraz zwrot kosztów dojazdu
  • dodatkowym bonusem jest premia dla pracodawcy w wysokości 1513,50 zł, wypłacana po udokumentowaniu faktu zatrudnienia uczestnika na okres 6 m-cy po zakończeniu stażu

05

Pośrednictwo pracy dla 70 UP

 • wsparcie będzie miało charakter ciągły aż do uzyskania zatrudnienia przez Uczestnika Projektu – 8h/UP
 • w ramach spotkań z pośrednikiem pracy uczestnicy przygotują profesjonalne portfolio
W ramach danej formy wsparcia uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu.

06

Bony na zasiedlenie dla 15 osób

 • Uczestnicy, którzy zdobędą zatrudnienie w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania, otrzymają środki w wysokości do 7709,76 zł. Środki przeznaczone mogą być m.in. na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia.
 • Z bonu na zasiedlenie może skorzystać Uczestnik Projektu jeżeli:
  • z tytułu wykonywania pracy będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której uczestnik projektu zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.