Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 biernych zawodowo osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu województwa małopolskiego w okresie od V 2016 do XII 2017 r.

PLANOWANE EFEKTY

 1. Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu – 41 osób.
 2. Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 55 osób.
 3. Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – 68 osób.
 4. Procent osób, które zdobędą zatrudnienie – 70% osób.
 5. Liczba osób objętych wsparciem w programie – 70 osób.
 6. Liczba osób w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, którym określono ścieżkę zawodową za pomoc IPD – 70 osób.
 7. Liczba osób w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET objętych kompleksowym (indywidualnym i grupowym) poradnictwem zawodowym – 70 osób
 8. Liczba osób w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, która została objęta warsztatami motywacji do zmian – 70 osób.
 9. Liczba osób w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu , tzw. młodzież NEET, którzy zostali objęcie kompleksowym pośrednictwem pracy – 70 osób.
 10. Liczba osób w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, którzy wzięli udział w wysokiej jakości szkoleniach lub skorzystali z bonów szkoleniowych- 52 osoby
 11. Liczba osób w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, którzy zostali objęci stażem lub bonami stażowymi – 40 osób
 12. 10 Liczba osób w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu , tzw. młodzież NEET, którzy zostali objęci innymi formami wsparcia niż staż - akcentującymi samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie uczestnika projektu – 35 osób.
 13. Liczba osób w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, którzy skorzystali z bonów na zasiedlenie – 15 osób.

WARTOŚĆ PROJEKTU

921 974,80 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

875 479,81 zł

CZAS TRWANIA

Projekt realizowany w okresie od 01.05.2016 do 31.12.2017 r.